AIによる電話の自動音声対応、Peachが実証実験 日本の航空会社では初

Large 160824 peachai 01

元記事:
AIによる電話の自動音声対応、Peachが実証実験 日本の航空会社では初

最新記事